„ვირუპროტექტის“ 2 შესხურება ხალხმრავალ გარემოში შესვლამდე ვირუსებისა და პრევენციისთვის ძალიან ეფექტურია

  ყველ­გან, ხალ­ხმრა­ვალ ად­გი­ლებ­ში, გა­ცი­ე­ბი­სა და რეს­პი­რა­ტო­რუ­ლი ვირუ­სუ­ლი ინ­ფექ­ცი­ე­ბის პრე­ვენ­ცი­ის­თვის ჯი­ბე­ში, პირ­ბა­დეს­თან ერ­თად, უნდა გვქონ­დეს „ვირუპ­რო­ტექ­ტი“, რო­გორც თავ­დაც­ვის უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნე­სი სა­შუ­ა­ლე­ბა.

  ვირუ­სუ­ლი ინ­ფექ­ცი­ე­ბის სე­ზონ­ზე აუ­ცი­ლე­ბე­ლია, ვი­ცო­დეთ, რო­გორ და­ვიც­ვათ თავი ვირუ­სუ­ლი ინ­ფექ­ცი­ე­ბის­გან, რათა ახალ წელს ჩვენ და ჩვე­ნი ოჯა­ხის წევ­რე­ბი შევ­ხვდეთ ჯან­მრთე­ლე­ბი. ამ თე­მა­ზე გვე­სა­უბ­რე­ბა ინ­ფექ­ცი­ო­ნის­ტი, გას­ტრო­ენ­რე­ტო­ლო­გი, ქ-ნი მაია ზალ­დას­ტა­ნიშ­ვი­ლი:

  – შე­მოდ­გო­მის ბოლო დე­კა­და-გა­ზა­ფხუ­ლის და­სა­წყი­სამ­დე -ით­ვლე­ბა ვირუ­სე­ბის პე­რი­ო­დად. ამ დროს, რო­გორც წესი, რეს­პი­რა­ტო­რუ­ლი ვირუ­სუ­ლი ინ­ფექ­ცი­ე­ბის გავ­რცე­ლე­ბის მაჩ­ვე­ნებ­ლე­ბი ყო­ველ­თვის მა­ღა­ლია. წინა 3 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში კო­ვიდ­პან­დე­მი­ის გამო სხვა ვირუ­სუ­ლი ინ­ფექ­ცი­ე­ბი პრაქ­ტი­კუ­ლად უგუ­ლე­ბელ­ყო­ფი­ლი იყო და მხო­ლოდ ეპი­ზო­დუ­რად გვხდე­ბო­და. დღე­ი­სათ­ვის გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი სუ­რა­თი გვაქვს და,შე­იძ­ლე­ბა ით­ქვას, რომ სხვა­დას­ხვა ვირუ­სი აქ­ტი­უ­რად გვი­ტევს.სე­ზო­ნუ­რი ვირუ­სუ­ლი ინ­ფექ­ცი­ე­ბის აქ­ტი­ვა­ცია და­ი­წყო რეს­პი­რა­ტო­რულ-სინ­ცი­ტი­ა­ლუ­რი ვირუ­სე­ბით, შემ­დეგ და­ე­მა­ტა ადა­მი­ა­ნის სხვა კო­რო­ნა­ვირუ­სე­ბი, რი­ნო­ვირუ­სე­ბი და,დღე­ის მო­ნა­ცე­მე­ბით, ყვე­ლა­ზე მე­ტად სჭარ­ბობს გრი­პის ვირუ­სე­ბი. მხო­ლოდ ნო­ემ­ბრის თვე­ში რე­გის­ტრი­რე­ბუ­ლია გრი­პის 35225 შემ­თხვე­ვა,რო­მელ­თა შო­რი­საც ჩვენ­თვის კარ­გად ნაც­ნო­ბი – გრი­პის A ტი­პის ვირუ­სი სჭარ­ბობს.ის სე­რი­ო­ზუ­ლი გარ­თუ­ლე­ბე­ბი­თა და არა­ს­ა­სი­ა­მოვ­ნო შე­დე­გით გა­მო­ირ­ჩე­ვა,თუმ­ცა გა­ცი­ლე­ბით მა­ღა­ლია ზო­გა­დად გა­ცი­ე­ბი­სა და რეს­პი­რა­ტო­რუ­ლი ვირუ­სუ­ლი ინ­ფექ­ცი­ე­ბის მაჩ­ვე­ნებ­ლე­ბი.

  – რა პრო­ცე­სებ­თან არის და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ვირუ­სის გავ­რცე­ლე­ბა და რო­გორ შე­იჭ­რე­ბა ვირუ­სი ორ­გა­ნიზ­მში?

  – ვირუ­სის გავ­რცე­ლე­ბის მთა­ვა­რი წყა­რო ადა­მი­ა­ნია, ანუ ადა­მი­ა­ნი თა­ვად ქმნის სხვა ადა­მი­ა­ნე­ბის და­ინ­ფი­ცი­რე­ბის მა­ღალ რისკს. ვირუ­სი ძა­ლი­ან სწრა­ფად და ად­ვი­ლად ვრცელ­დე­ბა და­ხუ­რულ სივ­რცე­ებ­ში, ხალ­ხმრა­ვალ ად­გი­ლებ­ში კი ჰა­ერ­წვე­თო­ვა­ნი გზით გა­და­დის.რო­დე­საც ინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნი ხვდე­ბა სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი თავ­შეყ­რის ად­გი­ლას, იგი ცე­მი­ნე­ბი­სას ან ხვე­ლის დროს გა­რე­მო­ში „გა­მო­აფ­რქვევს“ ვირუ­სებს, რომ­ლე­ბიც ჯან­მრთე­ლი ადა­მი­ა­ნის ინ­ფი­ცი­რე­ბის მი­ზე­ზი ხდე­ბა.ნე­ბის­მი­ე­რი ინ­ფექ­ცი­უ­რი პრო­ცე­სის გან­ვი­თა­რე­ბის­თვის არ­სე­ბობს სამი ფაქ­ტო­რი: პირ­ვე­ლი, თა­ვად პა­თო­გე­ნი ანუ ვირუ­სი, რო­მე­ლიც აზი­ა­ნებს ორ­გა­ნიზმს, მე­ო­რე – მიმ­ღე­ბი ანუ ადა­მი­ა­ნი და მე­სა­მე -მათი ანუ ვირუ­სი­სა და ადა­მი­ა­ნის ურ­თი­ერ­თკავ­ში­რი – შეჭ­რის გზა. იმი­სათ­ვის, რომ ვირუს­მა ინ­ფექ­ცია გა­მო­იწ­ვი­ოს, ის უნდა მოხ­ვდეს ადა­მი­ა­ნის ორ­გა­ნიზ­მში. რეს­პი­რა­ტო­რუ­ლი ინ­ფექ­ცი­ე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში ვირუ­სი ორ­გა­ნიზ­მში იჭ­რე­ბა ცხვი­რის,პი­რის ღრუ­სა და მათი ლორ­წო­ვა­ნის სა­შუ­ა­ლე­ბით.მას შემ­დეგ, რაც ვირუ­სი ჩვენს ზედა სა­სუნ­თქ გზებ­ში შე­იჭ­რე­ბა, ის აზი­ა­ნებს ლორ­წო­ვანს, იჭ­რე­ბა უჯრედ­ში და იწყე­ბა პრო­ცე­სი, რო­მელ­საც „ვი­რე­მი­ას“ ანუ ვირუ­სის გამ­რავ­ლე­ბას ვუ­წო­დებთ, სწო­რედ ამ დროს დგე­ბა და­ა­ვა­დე­ბა – ვირუ­სუ­ლი ინ­ფექ­ცია. და­ინ­ფი­ცი­რე­ბი­დან და­ახ­ლო­ე­ბით 2-3 დღე­ში ვლინ­დე­ბა სიმპტო­მე­ბი: ყე­ლის ტკი­ვი­ლი,ცე­მი­ნე­ბა,სურ­დო,ცხე­ლე­ბა და სხვა. და­ა­ვა­დე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნი ინ­ფექ­ცი­ის წყა­როა სიმპტო­მე­ბის გა­მოვ­ლე­ნამ­დე 1 დღით ადრე. შე­სა­ბა­მი­სად, რად­გან რთუ­ლია იმის გარ­კვე­ვა, ჩვენ ირ­გვლივ ვის აქვს უკვე ვირუ­სუ­ლი ინ­ფექ­ცია, პრე­ვენ­ცია და დაც­ვა უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნე­სია.

  – ქ-ნო მაია, რა ზო­მებს უნდა მივ­მარ­თოთ, რომ თა­ვი­დან ავი­რი­დოთ გა­ცი­ე­ბა, გრი­პი და სხვა რეს­პი­რა­ტო­რუ­ლი ვირუ­სუ­ლი ინ­ფექ­ცი­ე­ბი?

  – ადა­მი­ა­ნებს თა­ნა­ცხოვ­რე­ბის გამო მუდ­მი­ვად გვი­წევს ერ­თმა­ნეთ­თან კო­მუ­ნი­კა­ცია და კონ­ტაქ­ტი, მით უფრო ახლა, წი­ნა­სა­ა­ხალ­წლო პე­რი­ოდ­ში, მო­სახ­ლე­ო­ბის დიდი ნა­წი­ლი სარ­გებ­ლობს სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი ტრან­სპორ­ტით, სა­ვაჭ­რო ცენ­ტრე­ბით, სუ­პერ­მარ­კე­ტე­ბით. შე­სა­ბა­მი­სად, პრე­ვენ­ცი­უ­ლი ზო­მე­ბის მი­ღე­ბა უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნე­სია. გრი­პთან მი­მარ­თე­ბით პირ­ვე­ლი და ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი აც­რაა, რაც მო­სახ­ლე­ო­ბამ აუ­ცი­ლებ­ლად უნდა გა­ით­ვა­ლის­წი­ნოს. ასე­ვე ვირუ­სუ­ლი ინ­ფექ­ცი­ე­ბის პრე­ვენ­ცი­ის­თვის და­ხუ­რულ სივ­რცე­ებ­ში ნიღ­ბის ტა­რე­ბა ისევ აქ­ტუ­ა­ლუ­რია.რა თქმა უნდა,მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია სა­ნი­ტა­რულ-ჰი­გი­ე­ნუ­რი ნორ­მე­ბის დაც­ვა. გა­ცი­ე­ბი­სა და სხვა რეს­პი­რა­ტო­რუ­ლი ვირუ­სუ­ლი ინ­ფექ­ცი­ე­ბის პრო­ფი­ლაქ­ტი­კი­სა და მარ­თვის მხრივ, მინ­და, აღ­ვნიშ­ნო სი­ახ­ლე, რო­მე­ლიც დღეს სა­ქარ­თვე­ლო­ში გა­მოჩ­ნდა – ორა­ლუ­რი სპრეი „ვირუპ­რო­ტექ­ტის“ სა­ხელ­წო­დე­ბით. მას საკ­მა­ოდ ამ­ბი­ცი­უ­რი გა­ნა­ცხა­დი აქვს – მოქ­მე­დებს 5 ტი­პის ყვე­ლა­ზე გავ­რცე­ლე­ბულ და პრობ­ლე­მურ ვირუს­ზე: გრი­პის ვირუ­სებ­ზე, რი­ნო­ვირუ­სებ­ზე, ადე­ნო­ვირუ­სებ­ზე, რეს­პი­რა­ტო­რულ-სინ­ცი­ტი­ა­ლურ ვირუ­სებ­სა და ადა­მი­ა­ნის კო­რო­ნა­ვირუ­სებ­ზე.

  – ძა­ლი­ან სა­ინ­ტე­რე­სოა, ქ-ნო მაია, უფრო დე­ტა­ლუ­რად რომ მოგ­ვიყ­ვეთ? რო­გორ მოქ­მე­დებს „ვირუს­პორ­ტექ­ტი“ და რო­გო­რია მისი ეფე­ტუ­რო­ბა?

  – „ვირუპ­რო­ტექ­ტის“ შე­სა­ხებ წლე­ბის წინ სა­მე­დი­ცი­ნო კონ­ფე­რენ­ცი­ე­ბი­დან შე­ვი­ტყვე, თუმ­ცა მა­შინ ჩვენ­თან ის ხელ­მი­საწ­ვდო­მი არ იყო. შე­მიძ­ლია, გი­თხრათ, რომ “ვირუპ­რო­ტექ­ტი“ დრო­ში გა­მოც­დი­ლი, მსოფ­ლი­ოს მას­შტა­ბით აპ­რო­ბი­რე­ბუ­ლი და აღი­ა­რე­ბუ­ლი ბრენ­დია, რო­მელ­საც სან­დო, ევ­რო­პუ­ლი ფარ­მა­ცევ­ტუ­ლი კომ­პა­ნია „Enzymatica”აწარ­მო­ებს. მრა­ვა­ლი სხვა­დას­ხვა დი­ზა­ი­ნის კლი­ნი­კო­ლა­ბო­რა­ტო­რუ­ლი კვლე­ვა მოწ­მობს გა­ცი­ე­ბი­სა და რეს­პი­რა­ტო­რუ­ლი ვირუ­სუ­ლი ინ­ფექ­ცი­ე­ბის პრე­ვენ­ცი­ა­სა და მარ­თვა­ში „ვირუპ­რო­ტექ­ტის“ ეფექ­ტი­ა­ნო­ბა­სა და უსაფრ­თხო­ე­ბას. ამი­ტომ მე მი­მაჩ­ნია,რომ ის საკ­მა­ოდ სა­ი­მე­დო და ეფექ­ტუ­რია. „ვირუპ­რო­ტექ­ტის“ შე­მად­გენ­ლო­ბა ძა­ლი­ან ორი­გი­ნა­ლუ­რია, შე­ი­ცავს გლი­ცე­რი­ნის და ტრიფ­სი­ნის კომ­ბი­ნა­ცი­ას, რაც აძ­ლევს მას სა­შუ­ა­ლე­ბას,მე­ქა­ნი­კუ­რად და­იც­ვას სა­სუნ­თქი გზე­ბის ლორ­წო­ვა­ნი და­ზი­ა­ნე­ბი­სა­გან. „ვირუპ­რო­ტექ­ტი“ მოქ­მე­დებს ად­გი­ლობ­რი­ვად,კერ­ძოდ,ცხვი­რი­სა და პი­რის ღრუ­ში ქმნის ბა­რი­ერს ორ­გა­ნიზ­მში შეჭ­რი­ლი ვირუ­სის წი­ნა­აღ­მდეგ. შე­სა­ბა­მი­სად, გვი­ცავს ვირუ­სის­გან, ეწი­ნა­აღ­მდე­გე­ბა მას და ხელს უშ­ლის შეჭ­რი­ლი ვირუ­სის გამ­რავ­ლე­ბას – ანუ ვი­რე­მი­ას, აქე­დან გა­მომ­დი­ნა­რე,მას ახა­სი­ა­თებს რო­გორც საპრო­ფი­ლაქ­ტი­კო, ასე­ვე სამ­კურ­ნა­ლო თვი­სე­ბა.

  – ქ-ნო მაია, ანუ შეგ­ვიძ­ლია, „ვირუპ­რო­ტექ­ტი“ გა­მო­ვი­ყე­ნოთ მა­შინ, როცა გვინ­და ვირუ­სე­ბი­სა­გან დაც­ვა და მა­ში­ნაც, როცა ავად ვართ? უფრო დე­ტა­ლუ­რად რომ მოგ­ვიყ­ვეთ, რო­დის და ვის­თვის არის რე­კო­მენ­დე­ბუ­ლი „ვირუპ­რო­ტექ­ტის“ გა­მო­ყე­ნე­ბა?

  – ქ-ნი მაია: დიახ, რო­დე­საც გა­ცი­ე­ბის, გრი­პი­სა და რეს­პი­რა­ტო­რუ­ლი ვირუ­სუ­ლი ინ­ფექ­ცი­ე­ბი­სა­გან პრე­ვენ­ცი­ა­ზე ვსა­უბ­რობთ, მით უფრო იმ პი­რებს, რო­მელ­თაც გარ­თუ­ლე­ბე­ბის რისკს აქვთ: ბავ­შვებს, ხან­დაზ­მუ­ლებს, ქრო­ნი­კუ­ლი და­ა­ვა­დე­ბის მქო­ნე პა­ცი­ენ­ტებს, ვფიქ­რობ,რომ მათ აუ­ცი­ლებ­ლად, ყველ­გან,სა­დაც ხალ­ხმრა­ვა­ლი ად­გი­ლე­ბია, ჯი­ბე­ში, პირ­ბა­დეს­თან ერ­თად უნდა ჰქონ­დეთ „ვირუ­პორ­ტექ­ტი“, რო­მე­ლიც 4 წლი­დან შეგ­ვიძ­ლია გა­მო­ვი­ყე­ნოთ, რო­გორც თავ­დაც­ვის სა­შუ­ა­ლე­ბა და როცა მოხ­ვდე­ბი­ან და­ხუ­რულ სივ­რცე­ში, შეს­ვლამ­დე და გა­მოს­ვლი­სას 2- ჯერ შე­იშ­ხუ­რონ „ვირუპ­რო­ტექ­ტის“,რაც პრე­ვენ­ცი­ის ძა­ლი­ან სა­ი­მე­დო გზაა.

  თუმ­ცა აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ არა მხო­ლოდ პრე­ვენ­ცი­ის­თვის არის ეფექ­ტუ­რი „ვირუპ­რო­ტექ­ტი“,ჩემი დაკ­ვირ­ვე­ბი­თაც და კვლე­ვებ­ზე დაყ­რდნო­ბი­თაც შე­მიძ­ლია, თა­მა­მად ვთქვა, რომ გა­ცი­ე­ბი­სა და სხვა რეს­პი­რა­ტო­რუ­ლი ვირუ­სუ­ლი ინ­ფექ­ცი­ე­ბის სიმპტო­მე­ბის გა­მოვ­ლე­ნის­თა­ნა­ვე ორა­ლუ­რი სპრე­ის გა­მო­ყე­ნე­ბით ავად­მყო­ფი 2- ჯერ უფრო მალე გა­მო­ჯან­მრთელ­დე­ბა,ვიდ­რე ჩვე­უ­ლებ­რივ,რაც გან­პი­რო­ბე­ბუ­ლია „ვირუპ­რო­ტექ­ტის“ უნა­რით, 90%-ით შე­ა­ფერ­ხოს ვი­რე­მი­ის პრო­ცე­სი. ამას­თა­ნა­ვე, გა­მო­ყე­ნე­ბის­თა­ნა­ვე ხსნის შე­მა­წუ­ხე­ბელ ჩი­ვი­ლებს:ყე­ლის ტკი­ვილს, შე­შუ­პე­ბას, სურ­დო­სა და სხვა სიმპტო­მებს, ამ­ცი­რებს ინ­ტოქ­სი­კა­ცი­ის მოვ­ლე­ნებს, რაც სა­ერ­თო ჯამ­ში აუმ­ჯო­ბე­სებს პა­ცი­ენ­ტის მდგო­მა­რე­ო­ბა­სა და ცხოვ­რე­ბის ხა­რისხს.

  არ­სე­ბუ­ლი სა­მეც­ნი­ე­რო და პრაქ­ტკუ­ლი გა­მოც­დი­ლე­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, დიდი მო­ლო­დი­ნე­ბი მაქვს „ვირუპ­რო­ტექტთან“ და­კავ­ში­რე­ბით. ვფიქ­რობ, თუ ჯან­დაც­ვის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი და სა­ზო­გა­დო­ე­ბა მწვა­ვე ვირუ­სუ­ლი რეს­პი­რა­ტო­რუ­ლი ინ­ფექ­ცი­ე­ბის პრე­ვენ­ცი­ი­სა და მარ­თვის რუ­ტი­ნა­ში აქ­ტი­უ­რად გა­მო­ი­ყე­ნებს „ვირუპ­რო­ტექტს“, მისი დახ­მა­რე­ბით შევ­ძლებთ, ქვე­ყა­ნა­ში ეპიდ­ვი­თა­რე­ბი­სა და ჯან­დაც­ვა­ზე რეს­პი­რა­ტო­რუ­ლი ავა­დო­ბის ტვირ­თის შემ­სუ­ბუ­ქე­ბას.

  დატოვეთ კომენტარი

  დაწერეთ კომენტარი!
  გთხოვთ შეიყვანოთ თქვენი სახელი